Om Lions

Detta är Lions

Bildtext: Lions tält används för att ge människor som drabbats av en katastrof tak över huvudet. Lions samarbetar med MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i denna aktivitet.

Lions gör världen lite bättre att leva i, både i din närhet eller på annan plats på jorden. Lions är en av världens största hjälporganisa- tioner med 1,4 miljoner medlemmar, varav 10 000 i Sverige. Medlemmarna engagerar sig ideellt i olika hjälp- och samhällsprojekt. Kvinnorna och männen ger av sin fritid för att förbättra livskvaliten för andra människor lokalt, nationellt och internationellt.

Lionmedlemmar i Sverige samlar in omkring 50 miljoner per år.

Alla insamlade medel går oavkortat till ändamålet.
Lions organisation och administration betalas helt av medlemsavgifter.

Lions är politiskt och religiöst neutralt, men fördömer våld och förtryck i alla dess former. Internationellt är Lions med i ESOC, FN´s ekonomiska och sociala råd. Lions Sverige är bland annat med i Svenska FN-förbundet och SFI (Stiftelsen för Insamlingskontroll) genom Stiftelsen Lions Hjälpfond som har 90 1948-0.

Detta gör Lions

Bildtext: Bilden från Nepal.

Lions hjälper till efter katastrofer, akut och vid återuppbyggnad, genom Lions internationella nätverk med 46 000 klubbar över hela världen och genom Lions Clubs International Foundation, LCIF, som är rankad av Financial Times som världens bästa ickestatliga organisation. Bilden från Nepal.

Lions arbetar mot våld, droger och mobbning genom värdegrundsprogrammet Lions Quest – Tillsammans som genomförs i skolor, idrottsklubbar och för föräldrar.

Lions har ett världsomspännande program för synvård, Sight First, som botar och motverkar blindhet och andra ögonsjukdomar. Över 30 miljoner människor har blivit hjälpta.

Lions vaccinerar barn i fattiga länder mot mässling inom ramen för programmet ”En spruta – ett liv”. Detta sker i samarbete med WHO och Bill och Melinda Gates Foundation.

Lions ger människor med funktionshinder olika typer av stöd. Lions stöder också ungdomar på olika sätt genom ungdomsutbyte och stipendier ”bästa kompis” etc. samt sätter guld på äldres tillvaro genom utflykter med mera.

Lions etik och syfte

Lions etik

Fullgör ditt arbete med omsorg.
Handla på ett sådant sätt som skapar förtroende.
Försök att alltid göra ditt bästa utan att skaffa dig oskäliga fördelar. Skaffa dig inte fördelar på andras bekostnad.
Var lojal mot dina medmänniskor och ärlig mot dig själv.
Var mot andra som du vill att andra skall vara mot dig.
Gör vänskap till ett mål, inte till ett medel.
Fullgör lojalt dina samhällsplikter.
Hjälp dem som behöver ditt stöd.
Var positiv i din kritik och frikostig med ditt beröm.
Bygg upp i stället för att riva ner.

Lions syften

Att skapa och upprätthålla en anda av samförstånd mellan jordens folk. Att befrämja god samhällsanda.
Att genom aktiva insatser bidra till en positiv samhällsutveckling.
Att förena medlemmar med band av vänskap, gott kamratskap och ömsesidig förståelse.

Att vara ett forum för öppen diskussion av frågor av allmänt intresse utan inblandning av partipolitik eller religiösa särintressen.
Att uppmuntra duglighet och ansvarskänsla.

Lions uppgift

Att göra det möjligt för de frivilliga att tillhandahålla hjälpinsatser i samhället, tillgodose humanitära behov samt främja fred och internationell förståelse genom Lions klubbar.

Lions internationella motto

We serve. Vi hjälper.

Sveriges Lions motto

För samhällsansvar och livskvalitet.

Lions historia
The International Association of Lions Clubs är resultatet av den amerikanske försäkringstjänstemannen Melvin Jones dröm. Han ansåg att lokala klubbar för affärsmän, i stället för att främja medlemmarnas intressen och ekonomiska vinning, borde vidga sin horisont. Han föreslog att man skulle gå ihop med likasinnade i andra städer och på andra orter för att förbättra samhället och stödja de människor som lever där.

Melvin Jones

Melvin Jones tillhörde själv “The Business Circle of Chicago”, vars medlemmar höll med honom. Han började en livlig korrespondens med klubbar i andra delar av USA. Uppmuntrad av många kallade Melvin Jones till ett möte den 7 juni 1917 på Hotel LaSalle i Chicago, Illinois, USA. Praktiskt taget alla höll med om att en sammanslutning skulle bildas och man kallade till ett nytt möte den 8 oktober samma år i Dallas, Texas, USAdär man antog namnet “Association of Lions Clubs”, stadgar, arbetsordning och etik. En av paragraferna sa: “Ingen medlem får sätta ekonomisk vinning som ändamål för sitt medlemskap”. Detta är än idag en av organisationens huvudregler. Tre år senare blev rörelsen internationell på riktigt när den första lionklubben i Kanada bildades år 1920. Den internationella tillväxten fortsatte och var speciellt kraftig under 50- och 60-talet, då klubbar bildades i Europa, Asien och Afrika.

Helen Keller höll ett tal inför Lions år 1925 vid organisationens internationella kongress i Cedar Point, Ohio, USA. Hon uppmanade där åhörarna att bli “De blindas riddare”. Sedan dess har lionklubbarna aktivt arbetat med att hjälpa blinda och synskadade.
Organisationen, som från början har varit intresserad av att förbättra samförståndet mellan jordens folk, medverkade år 1945 vid bildandet av Förenta Nationernas “Non Governmental Organizations”- sektioner och innehar fortfarande en rådgivande ställning inom FN.

År 1990 lanserade organisationen SightFirst, som är det mest omfattande programmet för att förebygga blindhet som Lions någonsin åtagit sig. Detta 143,5 miljoner USD program är inriktat på att bekämpa sådan blindhet som går att förebygga och bota genom att tillgodose angelägna hälsovårdsproblem.
Vid sidan om synvårdsprogram arbetar Lions med aktiviteter för ungdom,miljövård, byggande av bostäder för handikappade, diabetesinformation och hörselvård. Lions har också en egen stiftelse som beviljar anslag när naturkatastrofer inträffar runt om i världen. Lions Clubs International har idag nära 1,35 miljoner manliga och kvinnliga medlemmar i 46 000 klubbar 210 länder och geografiska områden.

Den, som införde lionrörelsen i Sverige, hette Torgny Lange.
Sverige har haft två internationella presidenter, Per Ståhl, LC Eskilstuna (1961-62) och Sten Åkestam, LC Stockholm/Globen (1986-1987)

Sight First/Bota botbara ögonsjukdomar
“Följ med mig så skall jag lära dig att göra en del av de saker, som du gjorde förr, när du kunde se” Citatet är hämtat från den världsberömda författarinnan Helen Kellers tal, själv döv och blind, vid Lions världsmöte år 1925. I detta tal vädjade Helen Keller om stöd för världens blinda. hennes tal, hon hade lärt sig tala trots sin blindhet och dövhet från ettårsåldern, väckte ett sådant uppseende att medlemmarna beslöt att synvård och arbetet för de blinda sklile bli en av organisationens viktigaste aktiviteter framöver.

 

Så har det förblivit.

Idag går kampen mot blindhet vidare genom “Sight First”, Lions Clubs Internationals synvårdsprogram. Det är det mest omfattande program, som organisationen åtagit sig för att förhindra blindhet.

Sight First-projekt inriktas på ledande orsaker till blindhet på lokal eller nationell nivå, som leder till en betydande minskning av antalet människor som drabbas av sådan “onödig” blindhet, som går att förebygga eller bota. Cirka 42 miljoner människor är blinda världen över. 80 % av dessa är onödigt blinda – och antalet ökar oavbrutet.

Vanligaste orsaken är “flodblindhet”, som kan botas med tillförsel av A-vitamin.

Mellan 1992 och 2005 satsade organisationen 175 miljoner USD på att bekämpa blindheten över hela världen. Man hade projektplatser i 88 länder på fem kontinenter.

Organisationen färdigställde 136 ögonkliniker/sjukhus.

Över 3 200 000 gråstarrsoperationer gjordes samt mer än 36 100 000 behandlingar av av flodblindhet, som beror på en filarie-parasit, som överförs till människor från mygg. Om man inte behandlas kan parasiterna invadera ögonen och ge blindhet.

12 798 personer utbildades som ögonvårdspersonal.

Exempel på Sight First framgångar:

Har förebyggt så att inte 24 miljoner människor drabbats av allvarlig synförlust.

Har tillhandahållit 65 miljoner behandlingar mot flodblindhet.

Har återställt synen på 4,6 miljoner människor med grå starr.

Har förbättrat ögonvården för hundratals miljoner människor.

Har i samarbete med Världshälsoogranisationen lanserat världens första satsning för att bekämpa att barn blir blinda. 30 ögonvårdscentra för barn kommer att byggas.

Glasögoninsamling

Lions glasögoninsamling
I nästan varje hem i landet ligger fullt brukbara glasögon som ägaren “vuxit ur”. Dessa kan emellertid komma till nytta i länder, där behovet av glasögon är stort, men de ekonomiska möjligheterna att skaffa sådana små eller inga alls.Därför togs iniativet till glasögoninsamlingen av Lions Sverige för ca 25 år sedan. Begagnade glasögon samlades in från hela landet av lionklubbar och skickades till “Vision For All” som mäter och märker upp glasens styrma. Glasögonen distribueras sedan till behövande.

Katastrofhjälp och tält

Vad är Sveriges Lions katastrofberedskap ?

Vid riksmötet i Norrköping 1984 beslutades att Sveriges Lions Katastrofberedskap skulle inrättas. Fonden har till uppgift att snabbt och effektivt kunna tas i anspråk vid katastrofer typ jordbävningar, översvämningar, svält med mera.

Mer om Lions insatser. >>

“Bring Quality to Life” är samlingsnamnet på den aktivitet där Lions i samarbete med MSB (myndigheten för samhällskydd och beredskap) försöker göra livet bättre för nödlidande efter en naturkatastrof.
Lions köper in tält i mån av tillgång på ekonomiska medel och ambitionen är att det skall finnas cirka 500 donerade tält i lager hos MSB för att användas vid katastrofinsats.
Du kan stödja tältprojektet på bankgiro 785 -7899-. Märk inbetalningen med ”BQL”. Läs mer om Lions tält här.

Kamp mot droger

Stöd till ungdomar

Av problem, som är aktuella i dagens samhälle, speciellt bland ungdomen, är utan tvivel narkotika- och alkoholmissbruk de mest destruktiva.
Lions arbetar i första hand på lång sikt för att eliminera narkotika- och alkoholmissbruk genom förebyggande verksamhet och information samt opinionsbildning.

Det drogförebyggande arbetet kan ske på olika sätt, ofta genom projekt på lokal eller distriktsnivå.

Lions Quest-programmet förbereder ungdomarna så att de på ett effektivt sätt kan möta de erfarenheter de gör under sin uppväxttid och de problem de som vuxna kan möta.

Målet är att ge undomarna ökat självförtroende, få lära sig att sätta mål och fatta sunda beslut som är till glädje både för dem själva och samhället.

Sponsrar narkotikasökhundar

Lions sponsrar Tullverket med narkotikasökhundar. Detta görs för att Tullverket ska få fler narkotikasökhundar, då dessa bidrar till stort samhällsvärde. Sedan 2006, då Lions började sponsra narkotikasökhundar har dessa nu gjort beslag av narkotika som har ett beräknat samhällsvärde på 683 miljoner kronor. Samhällsvärdet är en beräkning av de skadeverkningar som narkotikan skulle bedömts göra, om den hade kommit ut på marknaden. I detta samhällsvärde ingår marknadsvärdet men även lidande och kostnader för det offentliga från brottsoffer, sjukhusvård med mera. Lions har fram till i år sponsrat totalt 28 hundar. Läs mer här.

Insamlingsaktiviteter

Insamlingsaktiviteter på gång

Lions fyller 100 år 2017.
Det kommer att firas bland annat genom att Lions och dess medlemmar i klubbarna gör en jubileumsinsamling, För barn och ungdomar i Sverige, till förmån för barn och unga som lever under knappa ekonomiska förhållanden. Mer om insamlingen.
Mer om insamlingsaktiviteter här.

Translate »

Pin It on Pinterest

Share This